Hangi sigortalar koronavirüs kapsamında, hangileri değil

Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, koranavirüs döneminde hangi sigortaların salgın kapsamında olduğunu, hangi sigortaların kapsam dışı kaldığını anlattı. İşte hayat sigortalarından iş durmasına, nakliyat sigortalarından ticari alacak sigortalarına kadar tüm merak edilenler.

Hayat Sigortaları: Hayat Sigortası Genel Şartlarının teminat dışında kalan haller bölümünde salgın hastalıklar teminat dışında bırakılmadığı için kovid-19 sonucu vefat hali teminat altındadır.

Seyahat Sağlık Sigortaları: Seyahat sağlık sigortalarının genel istisnalar bölümünde salgın hastalıklar teminat dışında tutulmuştur.

İş Durması-Kar Kaybı-Kira Kaybı Sigortaları: Kar Kaybı teminatı bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıplarını karşılayan bir sigortadır. Burada en önemli unsur, sigortalı değerlerde yani bina, makine, teçhizat veya emtea da sigorta kapsamında yer alan bir riskin fiziksel hasara yol açmasıdır.

Bu tanım yangın sigortası genel şartlarında bire bir aynen uygulanmaktadır. Fakat poliçelerde özel şartlar da yer almaktadır. Bunlar, girişin engellenmesi, tedarikçi riskleri, müşteri riskleri, sivil otorite gibi özel şartları sayabiliriz.

Şu anda gündemde olan kovid-19 olayından kaynaklı işletmelerin kapatılması sebebi ile birçok firma mevcut poliçeleri ile bu riski alıp alamayacağını sorgulamaktadır. Belirtildiği üzere Türk genel şartlarında ve dünyada ki uygulamalara bakıldığında iş durması ve kar kaybı sigortalarının büyük çoğunluğu adlandırılmış riskleri kapsamakta olup salgın hastalıklar teminat altında olan riskler arasında sayılmamıştır.

Genel Sorumluluk ve 3. Şahıs Mesuliyet Sigortası: 3.Şahıs Mali Mesuliyet sigortaları doğrultusunda, sigortalının yönetimi sorumluluğu altında olan bir lokasyonda;

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulmuş olması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyanlar husule gelmesi sebebi ile, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı hukuki mesuliyete tabi tuttuğu oranda zararı ödeyen bir poliçedir.
  • Burada özet 3. şahıs mali mesuliyet sigortalının sorumluluğu altında olan bir konum da fiziki veya bedeni zarara uğrayan 3.şahısın, bunu ispat etmesi neticesinde tazminat ödeyebilen bir teminattır.

Genel sorumluluk sigortasında da salgın hastalıklar ile ilgili özel istisnai bir madde genel şartlarda yer almamaktadır. Hukuki içtihatlar bulunmamakla birlikte makul beklenilen hijyen tedbirleri almayan bir işverene dava açma riski ile karşı karşıya kalmak mümkün olabilecektir.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları: Genel sorumluluk sigortasında da özel istisnai bir madde genel şartlarda yer almamaktadır. İşveren mali mesuliyet poliçesinin genel olarak düzenlenme amacı işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin edilmesine yöneliktir.

İşveren açısından ise şu şekilde bir hadise yaşanabilir: Örnek olarak iş yerinde gerekli hijyen tedbirleri almadan çalışan istihdam eden veya tehlike arz eden ülkelere iş seyahatine çıkılmasına müsaade eden işveren, iş yerinde veya seyahatte kovid-19 virüsü bulaşan bir çalışanın vefat etmesi sonucu işverene dava açar ve suçlu bulunursa, iş kazasında  geçerli olan süreçler burada da geçerlidir. Mevcut poliçede özel istisnaların da kontrol edilerek yer alan bölümde salgın hastalıklar ile ilgili sigorta şirketinin istisna notunu bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Çalışanın İşverenin talimatı ile görevini evden yürütmesi hali: Bu çerçevede bakıldığında hukuken ve sigorta teminatları kapsamında yapılan farklı yorumlar bulunmakla birlikte; işverenin talimatıyla işçi görevini evden yürütüyorsa ve işini yaparken meydana gelen bir kaza mevzu bahis ise poliçe kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Ticari Alacak Sigortası: Ticari alacak sigortası, vadeli düzenlenen faturanın vadesinde ödenmeme riskini teminat altına almaktadır. Kredi sigortası genel şartlarında salgın hastalık ile ilgili herhangi bir istisna bulunmamaktadır. Temerrüt haline düşen alıcıların borçları teminat alıcı limit ve poliçe şartları çerçevesinde önce tahsilat sürecine alınır. Takiben tahsilat sonrası kalan bakiye üzerinden tazminat ödemesi yapılır. Mücadele edilen kriz özelinde sigortalıklara yardımcı olmak adına alınan poliçe şartlarını gevşetici-genişletici kararlar ayrıca ve sigorta şirketler özelinde sigortalılar ile paylaşılmaktadır. Ancak kovid-19 salgınını engellemek ve ya etkilerini azaltmak için alınan önlemler genel şartların teminat dışında kalan hallerde, “Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem”  kapsamında sigorta şirketleri ile görüşülerek ilgili önlem kapsamında etkisi değerlendirilmektedir.

Nakliyat Sigortaları: Nakliyat sigortaları bir çok poliçenin işleyişinden farklı olarak istisna kısmında belirtilenler dışındaki her şeyin teminata dahil olduğu sigorta teminatıdır. Nakliyat genel şartlarının ikinci maddesinde yağma, mal varlığının devlete geçmesi, tutuklama, engellemek veya alıkoyma ile bunların veya bunlara matuf her türlü teşebbüslerin neticeleri, sigortanın dışındadır. Ayrıca Nakliyat Emtea Genel şartlarının 5. maddesinde karantina veya duraklatmalar sigortanın içine dahil değildir.