Devlet destekli alacak sigortasında önemli değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni bir yönetmelik yayımlayarak, devlet destekli ticari alacak sigortası poliçelerinin bankalar tarafından ikinci grup teminat olarak sayılmasına imkan tanıdı. Böylece, KOBİ’lerin devlet destekli alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içine devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri de girdi.

BDDK, yeni bir yönetmelik yayımlayarak Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre; borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

İkinci Grup Teminat Kabul Edildi

Aynı yönetmelikle, ‘bankaların kredilerine ilişkin teminatları sınıflandırarak takip etme zorunluluğu’ kapsamında devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri de ikinci grup teminat olarak sayıldı.

Yönetmeliğe göre bankaların kredilerinde ikinci grup teminatlar;

 1. Altın haricindeki kıymetli madenleri,
 2. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca yüzde 20 risk ağırlığına tabi kuruluşlar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ile bunlar tarafından verilen garanti ve kefaletleri,
 3. Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca verilen garanti, kefalet, teminat mektubu, aval, kabul ve cirolar,
 4. Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca ihraç edilen borçlanma araçları ile ipotek teminatlı menkul kıymetleri ve varlık teminatlı menkul kıymetleri ve bunların fon kullanıcısı oldukları kira sertifikalarını,
 5. Borsada işlem gören pay senetlerini,
 6. Borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de kurulu özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarını, ipotek teminatlı menkul kıymetleri, varlık teminatlı menkul kıymetleri ve bunların fon kullanıcısı oldukları kira sertifikalarını,
 7. Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmalarını,
 8. Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehnini,
 9. Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından verilen ve Hazine Müsteşarlığının desteğini haiz olmayan kefaletleri,
 10. Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetlerini,
 11. Devlet destekli ticari alacak sigortası poliçelerini kapsıyor.

KOBİ’lerin Teminat Sorunu Azaldı

Yeni düzenleme ile, KOBİ’lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununun azaltılması için devlet destekli ticari alacak sigorta poliçeleri ikinci grup teminat olarak sayıldı.

Yeni düzenleme ile KOBİ’lerin devlet destekli alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanmış ve KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılmış oldu.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin