Sigortacılıkta nesnelerin interneti

Pandemi dönemi hatırlandığında, dijital dönüşümlerin hizmetlere erişimde ne kadar etkili olduğu daha net görülecektir. Mobil teknolojiler, büyük veri, yapay zeka, uzaktan çalışma gibi yenilikçi yaklaşımlar erişimi arttırma araçları arasında sıralanabilir. Sigorta sektörünü ve doğal olarak sağlık sigortacılığını bu yaklaşımlardan biri olan nesnelerin internetinden ayrı düşünmemek gerektiğini unutmamalıyız.

Bu hafta sigortacılıkta nesnelerin interneti kavramını gündeme getireceğim. İlk bakışta ‘ne ilgisi var?’ sorusu sorulabilir. Okuduğunuzda, bu sorunun cevabını bulmanızı amaçlıyorum. Kısaca sıklıkla IoT kısaltmasıyla anılan bu kavram, “Internet of Things” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçede nesnelerin interneti olarak kullanılır.

Nesnelerin internetine geçmeden önce sigortacılık ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunalım. Bilindiği gibi, risk faktörlerinin oluşturabileceği zararları yönlendiren sistem, sigorta olarak tanımlanır. Risk ise zarara neden olan olayların meydana gelme ihtimalidir.

NEDEN SİGORTACILIK?

Kişiler veya kurumlar; yaygın gibi, doğal afet gibi zarara ve gelir kaybına yol açacak sonuçlardan korunmak için sigorta yaptırırlar. Bu amaçla önceden taksitlendirilmiş veya peşin olarak belirli bir para öderler. Prim olarak bilinen bu para ödemesi yoluyla risklerini de sigorta şirketlerine devrederler. Devrettikleri riskler, örneğin sağlık sigortacılığında teminat paketi olarak adlandırılır. Sağlık sigortacılığı kamu tarafından yapılıyorsa, yani ülkemizdeki gibi Genel Sağlık Sigortası varsa, taahhüt edilen hizmet temel teminat paketi olarak isimlendirilir.  Yangın poliçesinde bina veya içindeki eşya gibi kaybı ya da hasar görmesi durumunda mali zarara neden olan her şey sigorta konusu olabilir. Bunlar arasında; sağlık gibi can sigortaları ile yangın, kasko gibi mal sigortaları sayılabilir.

Dolayısıyla sigorta, riski bölmek veya parçalamak yoluyla kişiler veya kurumların ekonomik zararlarını önemsiz duruma getirir. Bir riskin sigorta edilebilmesi için bazı ön koşullar vardır. Riskin gerçekleşmemiş olması ama gerçekleşme ihtimalinin bulunması bu ön koşulların başında gelir. Bu arada riskin ne zaman gerçekleşeceği de bilinmemelidir.

TEKNOLOJİ VE SİGORTACILIK

Teknolojik ilerlemeler ile veri paylaşımı, sigortacılık alanındaki değişimi de etkilemiştir. Nesnelerin interneti olarak bilinen kavram, veri üretiminin tetikleyicilerinden biri olmuştur. Üretilen veriler arttıkça, sigortacılara risk değerlendirmesinde verilen kritik ip uçları da artmaktadır. Riskleri tahmin etme hatta erken uyarı mekanizmalarıyla önleme yoluyla sigortacılık açısından çok değerli bilgilere ulaşılabilecektir.

Böylelikle sigorta kapsamının genişlemesine bile neden olunabilir. Bir yandan genişleyen sigorta kapsamı, diğer yandan gerçek zamanlı risk azaltma çözümleri gündeme gelebilecektir. Yapay zeka ile birleşen simülasyonlar da eklendiğinde risk azaltma potansiyelinin boyutları beklenenden fazla olabilecektir.

Sonuçta; risk önlemeye yönelik güvenli davranışlar risk farkındalığını arttırarak davranış değişikliklerini destekleyebilecektir. Tüm bu süreç, orta ve uzun dönemde sigortacılığın toplum yararına daha sağlıklı yaşam tarzları geliştirmesini sağlayabilir.

NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin interneti, sigortacılığa olumlu etkileri sayesinde kurumsal ve bireysel riskler boyutunda geniş bir potansiyele sahip olabilir. Daha sağlıklı yaşam biçimleriyle kendini gösteren bu potansiyelin ulaşabileceği gelecek öngörüleri, akla gelenlerin bile ötesinde gerçekleşebilir. Ama yine de bu öngörülerden ilk bakışta şu başlıkları sıralamak mümkündür:

Başarılı risk yönetimi: Giysilere veya çevreye yerleştirilen alıcılar, risk faktörlerinin büyük bir çoğunluğunu daha belirgin hale getirebilecektir. Böylece sigorta şirketinde risk değerlendirme görevini yerine getirenler olabildiğince rasyonel net risk primi hesaplayabilecektir.

Sigortacılık süreçlerinde iyileşme: Daha fazla veri kullanımı yoluyla süreç analizleri yapılabilecektir. Bilgi işlem teknolojileri karar destek sistemlerine girdi sağlanmasını arttırabilecektir. Bu süreçler, yapay zeka yardımıyla gerçekleşen simülasyonlar sayesinde kararların doğruya en yakın verilmesine neden olabilecektir.

Yeni iş alanları geliştirilmesi: Sigortacılık ve teknolojinin birlikte kullanımı sayesinde yapılmayanların yapıldığı yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkabilecektir.

Daha etkili sigortacı-sigorta ettiren ilişkisi: Sigortacının sigortalıya daha kolay ulaşımı sağlanmakta böylelikle aralarında daha etkili iletişim oluşmaktadır. Büyük veriyi de içeren bilgi kullanımıyla yönetişim güçlenmesi de gerçekleşebilecektir.

Artan sigortalı deneyimi: Genel anlamda sürece girmek olarak bilinen “engagement” kavramı Türkçede angaje olmak şeklinde kullanılır.  Dijital pazarlama alanında ise etkileşim oranını tanımlamak için yararlanılır. Amaç, içeriklerin hedef kitle tarafından nasıl karşılandığının hesaplanmasıdır. İşte bu oranın artışı, sigortalının kendi sorumluluğuna sahip çıkmasının da artmasına yol açacaktır.

Sürdürülebilirlik güvencesi: Yaşamımızın her alanına giren bu kavramla, yaptıklarımızın kalıcılığı ve gelecek kuşaklara aktarımı daha da kolaylaşacaktır.

ÖNGÖRÜLERİN GERÇEKLEŞMESİ

Kuşkusuz, bu öngörülerin hızlıca gerçekleşebilmesi için bazı gerekliliklerin de yerine getirilmesi uygun olacaktır;

  • Sigorta sektörünün tüm paydaşları, Sigorta IoT’si konusunda okuryazarlık düzeylerini arttırmalı ve veri odaklı hizmetlerini geliştirmelidir.
  • Teknoloji ile sigorta şirketleri “birlikte çalışabilirlik” konusunda iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır.
  • Insurtech olarak bilinen yapılanmalar gerekirse kamusal teşvik mekanizmalarıyla desteklenmeli, bu konudaki start-up projelerine fon sağlanmalıdır.

Koruyucu ve önleyicilik, sadece sağlık hizmetlerinde değil, sigortacılığın da içinde olduğu her alanda geçerli bir ilkedir. Bu yüzden, önleyici her türlü süreci desteklemek, ilgili araçları sistem içinde değerlendirmek giderek önem kazanmaktadır.

Pandemi dönemi hatırlandığında, dijital dönüşümlerin hizmetlere erişimde ne kadar etkili olduğu daha net görülecektir. Mobil teknolojiler, büyük veri, yapay zeka, uzaktan çalışma gibi yenilikçi yaklaşımlar erişimi arttırma araçları arasında sıralanabilir. Sigorta sektörünü ve doğal olarak sağlık sigortacılığını bu yaklaşımlardan biri olan nesnelerin internetinden ayrı düşünmemek gerektiğini unutmamalıyız.