SEDDK Yönetmeliğinde Sigortacılıkta bir ilk

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. SEDDK, yönetmelikle ilgili bir açıklama yaparak, sigorta sektörünün yeni iç sistemler yönetmeliği ile güçlendirildiğini belirtti. SEDDK açıklamasında, ilk defa birincil ve ikincil sistemler ile iç sistemler kapsamında dışarıdan hizmet alımı konuları sigortacılıkla ilgili bir mevzuatta detaylı şekilde düzenlendiğinin de altı çizildi. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik sonrası Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bir açıklama yaptı. Açıklamada, sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesini ve sektörümüzdeki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlayacak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin yayınlandığı belirtildi.

Sektörün yönetişim anlayışını güçlendirecek, kurumsal yetkinlikleri ve sigortalılara sunulan hizmetin kalitesini artıracak nitelikte düzenlemeleri içeren yönetmelikle sektör uygulamalarının Temel Sigortacılık Prensipleri (ICP) ile uyumlu hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, Avrupa Birliği Solvency 2 standartlarının kurumsallık ve şeffaflıkla ilgili standartlarına uyum sağlandığı vurgulandı.

HİZMET KALİTESİ YUKARI ÇEKİLECEK

SEDDK açıklamasında, sektörün sağlıklı işlemesi noktasında tüm paydaşların katkılarının önemli olduğu bilinciyle ve istişare ortamında yeni bir anlayışla hazırlanan yönetmeliğin yalnızca sigorta şirketlerini değil, özellikli kuruluşları, brokerleri ve belirli ölçülerde acenteleri de kapsayarak, sektörün tüm paydaşlarında hizmet kalitesini yukarıya çekeceğine değinildi.

YÖNETİM KURULUNA KURULUŞ İÇ SİSTEMLERİNDE AKTİF ROL VERİLDİ

SEDDK’nın açıklamasında yönetim kurulunun iç sistemler açısından etkinliği gerek doğrudan gerekse denetim komitesi yapısı aracılığıyla artırıldığına dikkat çekilerek, kuruluşların faaliyetlerinin devamlı surette takip edilmesinin sağlanması ve uygulamaların istenen seviyede yürütülebilmesi için profesyonel üye niteliklerine sahip denetim komitesi yapısı oluşturularak iç sistemlerin işleyişinin üst yönetim tarafından gözetiminin yapılmasının sağlandığına değinildi.

Açıklamada, yönetmelikte uluslararası standartların fonksiyon odaklı yaklaşımların benimsediğini ve iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonları ile bu fonksiyonları yürütmekle görevli birim ve personele ilişkin niteliklerin detaylı bir şekilde tanımlandığı da belirtildi.

YÖNETİMDE AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI KUVVETLENDİRİLDİ

SEDDK’dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Yönetmelik kurgusu bu fonksiyonların diğer şirket faaliyetlerinin etkisi altında kalmaksızın, ancak bu faaliyetlerle birlikte ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesini ve iç sistemlerden sorumlu personelin görevini menfaat çatışması olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Görevler ayrılığının ön planda olduğu bu yapı sayesinde, şirketlerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasında da şirket iç dinamiklerinin rolü artırılmıştır. Sigortalıların alacaklarına tekabül eden teknik karşılıkların hesaplanması ve yeterliliği konularında sorumlu kılınan, kuruluşun fiyatlama politikası ve reasürans anlaşmalarının yeterliliği başta olmak üzere mali durum hakkında teknik çalışmalar yapmakla görevlendirilen aktüerya birimi ICP ve Solvency II direktifleriyle uyumlu şekilde, iç sistem fonksiyonları altında tanımlanarak aktüerya birimine ilişkin gereklilikler ilk defa bu detayda yerel mevzuatta yerini almıştır.”

SİBER RİSKLERİN YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIM ATILDI

Önümüzdeki dönemlerin en önemli gündemi olan siber risklerin yönetimi açısından önemli bir adım atıldığını ve sigortacılığa özgü iş yapış şekillerine uygun olarak bilgi sistemlerinin gerekliliklerinin belirlendiğine dikkat çekilen SEDDK açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine veya belirlenecek COBIT standardına uyumun zorunlu hale getirildiği ve yeni yönetmelikte iş sürekliliği konusunda da sektörde ilk defa düzenleme yapıldığı, böylece de sigortalıların ve katılımcıların kesintisiz şekilde hizmet almalarının amaçlandığı belirtildi. SEDDK açıklamasında, ilk defa birincil ve ikincil sistemler ile iç sistemler kapsamında dışarıdan hizmet alımı konuları sigortacılıkla ilgili bir mevzuatta detaylı şekilde düzenlendiğinin de altı çizildi.

ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Yönetmeliğin getirdiği raporlama gereksinimleri şeffaf yönetim anlayışının gelişmesi ve sektörün gözetimi ile denetiminde etkinliğin sağlanmasında çok önemli bir adım olarak görüldüğüne işaret edilen SEDDK açıklamasında, sektörün düzenleyici otoritesi olarak bu zamana kadar yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde gözetim ve denetim fonksiyonu ile sektörün gelişimine katkı sunarken, bundan sonraki süreçte artırılan şeffaflık sayesinde şirketlerin iç sistemlerinin yanında kamuoyunu da kendi yanında kontrol edici olarak konumlandırıldığı da belirtildi. .

SEKTÖRÜN İŞLEYİŞİNİ İLERİYE TAŞIYACAK NİTELİKTE DÜZENLEME

Yönetmelikle kaynakların etkin kullanılabilmesi ve verimlilik artışı sağlanması için sigorta gruplarında ve finansal gruplarda toplam kalite yönetimi yaklaşımı çerçevesinde kaynakların ortak kullanımının önünün açıldığına da dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Bu yaklaşım da, yönetmeliğin genelinde yer alan etkinlik ve verimlilik artırılması yaklaşımının somut uygulamalarından olarak görülmektedir. Yönetmeliğin kuruluşlara getirdiği yükümlülüklerin ağırlığı göz önünde bulundurularak SEDDK tarafından yönetmeliğin hayata geçirilmesinde sektöre zaman tanındığı görülmektedir. Bu süreçte, SEDDK tarafından alt düzenlemelerle sektöre rehberlik yapılacaktır. Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe yer alan aktörlerin faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesine büyük katkı sağlayacak yönetmeliğin tüm paydaşlar tarafından hayata geçirildiğinde sektörün işleyişini ileriye taşıyacak nitelikte bir düzenleme olduğu vurgulanmaktadır.”