Yönetmelik yayımlandı, katılım sigortacılığının sınırları çizildi

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Böylece katılım sigortacılığının yol haritası da belirlenmiş oldu. Yönetmeliğe göre pencere yöntemi ile çalışan şirketlere 2021’in sonuna kadar süre tanındı.

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik, sigorta emeklilik şirketlerinin katılım esaslarına uygun çalışmalarının sınırlarını belirliyor. Yönetmeliğin dikkat çeken bir-iki önemli noktası var. Bunlardan birinci, sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösterilebilmesi için Danışma Komitesi kurulmasını öngörüyor. Yönetmelik katılım esaslarına uygun faaliyet gösterilmesinde Danışma Komitesi’ni esas alıyor. İkinci önemli husus ise, halen pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketleri bu faaliyetlerini 2021’in sonuna kadar aynı şekilde sürdürebilecekler, bu tarihten sonra ise ya katılım şirketi kuracaklar ya da sahip oldukları portföyü katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketine devredecekler.

6 Şirkete 2021’e Kadar İzin Verildi

Bugünkü mevcut duruma bakacak olursak katılım sigortacılığı alanında toplam 12 şirket faaliyet gösteriyor. Bunların 6’sı tam katılım sigorta emeklilik şirketi; 6’sı ise pencere usulü ile faaliyet gösteriyor. Yeni yönetmeliğe göre de pencere usulü ile faaliyet gösteren 6 şirket 2021’in sonuna kadar devam edecek; bu tarihten sonra ya katılım şirketi kuracak ya da katılım portföyünü başka şirkete devredecek.

Katılımda Danışma Komitesi Ağırlığı

Peki, yeni yönetmeliğe göre katılım sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri hangi kriterlere göre faaliyet gösterecekler? Yönetmelikte dikkat çeken hususları madde madde anlatalım.

 • Katılım esaslarına uygun faaliyet gösterecek sigorta ve BES şirketi faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla bünyesinde; sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını temininde görev alacak danışma komitesi oluşturacak.
 • Şirket isterse danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet alımı ile de gerçekleştirebilecek.
 • Danışma komitesi asgari üç üyeden oluşacak.
 • Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisinin, İslami ilimler veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması, diğer üyelerin ise katılım finans alanında lisans ya da lisansüstü derecesine sahip olmanın yanı sıra, finans alanında en az beş yıl mesleki deneyime sahip olması gerekecek.
 • Şirket; danışma komitesinin onayı olmadan ürün, hizmet sunamayacak, riskleri teminat altına alamayacak. Özetle danışma komitesinin onayı olmadan şirket hiçbir faaliyet gösteremeyecek.

İsteyen İsminde Katılım İbaresini Kullanabilecek

 • Şirket; tüm faaliyetlerinde katılım esaslarına göre hareket edecek.
 • Şirketler isterlerse unvanlarında ‘katılım’ ibaresini kullanabilecek.
 • Danışma komitesinin onayı olması şartıyla; dayanışma, yardımlaşma, fon veya hesapların ayırımı gibi esaslara dayalı farklı bir faaliyet modeli uygulanabilecek.
 • Şirkette çalışacak personelin katılım finans alanında lisans veya lisansüstü programlardan birinden mezun olması gerekecek. Ya da uygun görülen sertifika olması gerekecek.
 • Şirket katılım esaslı faaliyet gösteren şirketlerden gelen finansal varlıkları ayrı fon, havuz veya hesaplar üzerinden katılım esasları çerçevesinde yönetecek.
 • Emeklilik şirketinin katılım esaslı faaliyette bulunabilmesi için unvanında katılım ibaresi bulunan emeklilik planı kurması zorunlu olacak.
 • Katılım emeklilik planına sadece katılım emeklilik fonları dahil edilecek.

Pencere Usulü İle Çalışanlara Bir Yıl Süre

 • Halen pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketleri faaliyetlerini 31.12.2021 tarihine kadar sürdürebilecek. Bu tarihten itibaren ya katılım sigorta şirketi kuracaklar ya da sahip olunan portföy sigortalıların onayı dahilinde katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketlerine devredilecek.
 • Pencere usulüyle faaliyet gösteren şirketler, müstakil bir katılım uyum birimi kurabilir veya katılım uyum biriminin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel de görevlendirebilir ve danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirebilir.