Hukukçu gözüyle yangın sigortası

Bir süredir orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Yangınlarda birçok konut ve işyeri zarar gördü, onlarca kişi mağdur oldu. Hal böyle olunca da yangın ve sigorta konusu gündeme geldi. Peki, yangın sigortası nedir, neleri kapsar, sigortalıların hakları nelerdir? İşte, yangın sigortası konusunda bilinmesi gerekenler…

Yangın sigortası; yangın, yıldırım düşmesi ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin bina, konut ve iş yerlerinde oluşturduğu hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.

Yangın hasarını onarma sürecinde kullanılan su, kimyasal maddeler gibi ürünler yüzünden ortaya çıkabilecek hasarlar da yangın sigortası kapsamına girer.

Yangın Sigortası Neleri Kapsar?

Yangın sigortası, hem taşınır hem de taşınmaz mallara uygulanabilir. Sigortalanan alanda yalnızca poliçe sahibi değil, birlikte yaşadığı kişiler de koruma altındadır. Yangın sigortasının konut sigortasında yer alan yangın teminatından farkı birçok mekân için uygulanabilmesidir.

Yangının meydana gelmesinin sebebinin terör eylemi olduğu tespit edilir ise yangın sigortası poliçesi kapsamı dışında kalır, ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı içine alınabilir. Bunun dışında her türlü savaş, isyan, darbe ve ayaklanma halleri de poliçe kapsam dışında sayılır.

Yargıtay Ne Karar Verdi?

Yangın sigorta poliçesi yaptırırken sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında poliçeyle teminat altına alınan bina-demirbaş-makineler yönünde her bir unsur için sigorta teminat tutarları anlaşma ile sağlanabilir. Ancak burada dikkate edilmesi gereken husus; hasarın oluşması neticesinde meydana gelen zarar, belirlenen mutabakat oranını aşamayacaktır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4860E. 20202/1799K. ile ‘Yangın Sigortası Genel Şartları’nın B.5.2. maddesinde “Mutabakatlı Değer” başlığı altında “sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz” şeklinde kabul edilmiştir.

Sigorta yoluyla haksız zenginleşme yasağı ilkesi gereği sigortacı, sigortalının uğradığı gerçek zararı (sigorta bedeli ile sınırlı olmak kaydıyla) ödemekle yükümlüdür. Ancak; sigortalanacak malın değerinin tarafların anlaşmasıyla belirlenmesi üzerine sigorta yapılan halde, artık mutabık kalınan sigorta değeri sigorta bedeline eşit kabul edilecek ve mutabık kalınan değerler üzerinden tazminatın ödenmesi gerekecektir.’ yönünde karar vermiştir.

Yangın Sigortası Zorunlu Mu?

Yangın sigortası yaptırmak zorunlu değildir ancak bankalar konut kredisi kullanımı süresince talep edebilmektedir.

Yangın Sigortası Depremi Karşılar Mı?

Yangın sigortası depremi karşılamaz ancak DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Poliçe Süresi İçinde Menfaat Sahibi Değişirse Sigorta Poliçesi Ne Olur?

Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.