Sigorta havuzları Özel Riskler Yönetim Merkezi altında toplanıyor

Meclis’e gönderilen yeni kanun teklifi ile sigortacılıkta önemli düzenleme yapılacak. Buna göre Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi olacak ve tüm havuzlar bu kapsam içine dahil edilecek. Tasarının yasalaşması halinde; devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası havuzları Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanacak.

Sigorta Gazetesi (Özel Haber)

Sigorta havuzları, Özel Riskler Yönetim Merkezi altında birleşiyor, sigorta teminatı bulmakta zorluk çekilen sektörler ve yine teminat bulmakta zorlanılan özel riskler için Özel Riskler Yönetim Merkezi devreye sokulacak.

Meclis’e gönderilen ve önümüzdeki günlerde komisyonlarda görüşülmeye başlanacak olan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile sigortacılıkta önemli bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulacak.

Kanun tasarısına göre; yeni yapılacak düzenleme ile sigorta ve reasürans teminatı bulunmayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi, ölçek ekonomisinden faydalanılması amaçlanıyor. Ayrıca, kurulacak yeni merkezin bünyesindeki havuzların hem kendi aralarında hem de Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ya da Tarım Sigortası Havuzu (TARSİM) ile reasürans konusunda dayanışma ve işbirliği yapabilmelerine imkan sağlanacak. Bu sayede de reasürans primlerinin bir bölümü yurtiçinde tutulacak.

Sigorta Havuzları Dağınık Yapıda

Tasarının yasalaşması halinde; devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası; yani, sigorta havuzları ile bu kapsamda yapılan görevlendirmeler ve yapılan sözleşmeler mevcut dağınık yapıda olduğundan, havuzların işleticisi şirket ile Özel Riskler Yönetim Merkezi arasında yapılacak sözleşme ile Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanması sağlanacak.

Özel Riskler Yönetim Merkezi Nasıl İşleyecek?

Kanun tasarısı ile Özel Riskler Yönetim Merkezi ile ilgili şu düzenlemeler yapılacak:

  • Yurtiçinden ve uluslararası piyasalardan sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasına koordine etme, sigorta reasürans şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruldu.
  • Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere ilişkin olarak devlet tarafından prim veya reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans devlet desteğinin bir bedel karşılığında teminat edilip edilmeyeceği hususları SEDDK’nın teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.

Kamu Sigorta Veya Reasürans Şirketi Tarafından Yürütülecek

  • Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin işletilmesine ilişkin iş ve işlemler bir kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülecek. Özel Riskler Yönetim Merkezi, bir sözleşme ile işleticisi şirketle çalışma usul ve esaslarını belirleyecek.
  • Kamu yararı açısından gerek görülmesi halinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Riskler Yönetim Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ve Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) reasürans teminatı verebilecek veya bu kurumlardan reasürans desteği alabilecek.
  • Terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurtiçinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı sağlanmaması ya da sağlanmasında güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için Hazine ve Maliye Bakanlığınca sigorta veya reasürans teminatı sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.
  • Tasarı kanunlaştıktan önce oluşturulan ve faaliyet gösteren sigorta havuzları, organizasyon veya işbirliği mekanizmaları Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine geçecek.
  • Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine geçen havuz, organizasyon ve işbirlikleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan görevlendirmeler ve bu kapsamda yapılan sözleşmeler sona erecek.

İlk Olarak 2011 Yılında Gündeme Geldi

Özel Riskler Yönetim Merkezi ilk kez gündeme gelmiyor. Sigortacılık Kanununda 2011 ve 2012 yıllarında yapılan değişiklikle, kanuna, ‘Olağanüstü Durumlarda Teminat’ başlığında yeni bir madde eklendi. Bu maddeye göre; terör, savaş, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan riskler ile nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler için Bakan, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla bir veya birden fazla tüzel kişiyi, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak görevlendirme konusunda Müsteşarlığa (Hazine ve Maliye Bakanlığı) yetki verebilir.

Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi (Risk Merkezi)

O dönem, sigortacılık kanununa böyle bir madde eklenmesinin nedeni ise başta plastik, kimya, ağaç işleme gibi riskli sektörlerdeki şirketlerin sigorta teminatı bulamamaktan şikayet etmeleriydi. Hatta bu sektörler, sigortacıları, Rekabet Kurumu’na şikayet etmiş ve Rekabet Kurumu da inceleme başlatmıştı. Sonunda Rekabet Kurumu, iddiaların asılsız olduğuna karar verdi, konu kapandı.

İşte o dönemler Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi (Risk Merkezi) gündeme geldi ve yasal düzenlemesi yapıldı. Yine o dönem Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, sigorta şirketlerinin dışında, riskli işyerlerine teminat verecek ayrı bir sigorta havuzu oluşturdu. Hazine Müsteşarlığı, sigortacılık sektöründe yaşanabilecek teminat problemleri ile ilgili olarak uygun kriterleri taşıyan tüzel kişi oluşumları Olağan dışı Riskler Yönetim Merkezi (Risk Merkezi) olarak görevlendirme kararı aldı.

Önce Halk Sigorta Görevlendirildi, Sonra Türk Reasürans’a Devredildi

Bu çerçevede de 2014 yılında tekstil, kimyevi maddeler ve mobilyacılık sektörlerinde yaşanan yangın ve ilişkili risklerin sigortalanması konusundaki sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla sektörel bir girişim oluşturan GRC Howden Reasürans Brokerliği’ni Risk Merkezi olarak görevlendirdi. Görevlendirme 5 yıllığına yapıldı ve 2019 yılında da görevlendirme bitti. Peki, bu girişim sonuç verdi mi? Havuza, sigorta satın almak için başvuru yapan şirket sayısı iki elin parmağını geçmedi ve bu girişim sonuç vermedi.

2018 yılında ise Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi’nde yeni düzenlemeye gidildi ve Halk Sigorta, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirildi ve devlet destekli alacak sigortası, kapsam içine dahil edildi. Sonrasında ise Halk Sigorta tarafından yürütülen Devlet Destekli Alacak Sigortası Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararla Türk Reasürans’a devredildi.

Şimdi ise Meclis’e gönderilen Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi olacak ve tüm havuzlar bu kapsam içine dahil edilecek. Yeni kurulacak Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi’ni ise ya kamu sigorta şirketi ya da kamuya ait reasürans şirketi yönetecek.