BES, kredide teminat olarak gösterilecek

BES’te önemli değişiklikler içeren yönetmelik yayınlandı. BES sözleşmelerinin bankalarda teminat olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Bununla birlikte SEDDK, yönetmelikle BES’te başka düzenlemeler de yaptı. İşte, madde madde BES’teki değişiklikler.

BES’te önemli değişiklikler içeren yönetmelik yayınlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, hem katılımcıların hem de emeklilik şirketlerinin uzun süredir beklediği BES sözleşmelerinin bankalarda teminat olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Bununla birlikte SEDDK, yönetmelikle BES’te başka düzenlemeler de yaptı. Yeni düzenlemeler 6 ay sonra uygulamaya girecek. İşte, madde madde BES’teki değişiklikler.

 • BES katılımcıları, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek. Yani, katılımcılar, BES sözleşmesini teminat olarak gösterip, bankalardan nakit ihtiyaçları için kredi kullanabilecek.
 • BES sözleşmesi alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemeyecek.
 • İşveren grup emeklilik sözleşmeleri bankalara teminat olarak gösterilemeyecek.

NASIL TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLECEK?

 • Alacağını bankaya devreden katılımcı, alacağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içinde BES sözleşmesini sonlandıramayacak, BES’ten çıkamayacak. BES’teki birikimlerini başka emeklilik şirketine aktaramayacak.
 • Kredi sözleşmesi bittiğinden, borç kapandığında alacağın devi sözleşmesi de son bulacak.
 • Bankaya devredilecek tutar, birikimdeki payı oranında, katılımcının hesabındaki tüm fonlardan nakde dönüştürülerek elde edilecek. Şirket, bu işlemi gerçekleştirirken nakde dönüş talimatını verdiği gün itibarıyla geçerli olan birikim ve fon dağılımını esas alacak. Devredilecek tutar, belirlenen fonlarda yatırıma yönlendirilecek ve bu fon paylarına ilişkin katılımcı tarafından işlemde bulunulamayacak.
 • Bankaya olan borç ödenmezse veya kredi borcu muaccel hale gelirse; banka, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek için talepte bulunacak. Bu durumda kalan borç tutarının ödenmesinde emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle ilgili borç katılımcıya ödenecek nakit tutarından düşülerek bankaya ödenecek.

YÖNETMELİKLE BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

 • BES katılımcıları her fon dağılımı değişikliğinde, BEFAS üzerinden sunulan fonlar dâhil olmak üzere azami yirmi fon tercihinde bulunabilecek.
 • Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılacak. Ancak bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.
 • Kanun çerçevesinde, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketlerden bireysel emeklilik sistemine aktarım yapan üyeler, emeklilik hariç tüm hak ve alacağını hizmet sunucusuna devredebilir.

20 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

 • Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa devlet katkısı hesabındaki tutar, emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ilgili bilgi ve belgelerin şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde ödenecek.
 • Yeni düzenleme ile çalışanlar işten ayrıldıklarında işverenlerinin yaptıkları katkı paylarına da hak kazanabilecek. Yeni düzenleme ile işverenin, çalışanın işine son vermesi ya da çalışanın işten ayrılması, sakatlık nedeniyle çalışmaya devam edememesi ile işyerinin iflası ya da konkordato ilan etmesi durumlarında çalışanlar kendi birikimleri, işverenin ödediği katkı paylarındaki birikimin tamamını alabilecek.